Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΙΝ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ!

Καλώς ήλθατε στην Ιστοσελίδα signit.gr  την οποία κατέχει και διαχειρίζεται η AΝΤΑΚΟΜ Α.Ε. (ADACOM). Αν συνεχίσετε την περιήγηση και χρήση της ιστοσελίδας μας και των παρεχόμενων μέσω αυτής υπηρεσιών, συμφωνείτε να συμμορφωθείτε και να δεσμευτείτε στους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, οι οποίοι μαζί με την Πολιτική Ασφαλείας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπουν την σχέση της  ADACOM με εσάς σας όσο αφορά σε αυτήν την Ιστοσελίδα. Εάν διαφωνείτε με τους Όρους Χρήσης, τότε σας παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας. Η ADACOM διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει  τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ο όρος  «ADACOM» η «εμείς» αναφέρεται στην κάτοχο της Ιστοσελίδας, AΝΤΑΚΟΜ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕ της οποίας η έδρα βρίσκεται στη διεύθυνση  Κρέοντος 25, 104 42, Αθήνα-Ελλάδα. Ο ΑΡ.Μ,Α.Ε. της εταιρίας είναι: 43683/01/B/99/447 και ο Αριθμός Μητρώου Προμηθευτών του άρθρου 4 του Ν.2251/94 είναι: Ζ2-1958/1-2-12 Ο όρος «εσείς» αναφέρεται στο χρήστη ή επισκέπτη της Ιστοσελίδας μας.

Το signit.gr είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή η οποία βασίζεται στο λογισμικό της Ascertia Limited και ανήκει στην ADACOM AE. H ADACOM είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής λύσεων Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και αποτελεί Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών εγγεγραμμένο στα Μητρώα της ΕΕΤΤ και στον Κατάλογο Εμπίστευσης εποπτευόμενων/διαπιστευομένων παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης (TSL) https://www.eett.gr/tsl/EL-TSL.xml.

Προσωπικά δεδομένα  
Η ADACOM ως Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα  για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως εκτίθεται αναλυτικά στην  Πολιτική Ασφαλείας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η οποία είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο:
 https://www.adacom.com/wp-content/uploads/Repository/Privacy_Policy_(Greek_Version).pdf

Υποχρεώσεις Πελάτη
Είστε υποχρεωμένος να διαβάζετε σε συχνή βάση τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Η ADACOM διατηρεί το δικαίωμα να τους τροποποιεί είτε α) αναρτώντας τους στο signit.gr είτε β) αποστέλλοντας τους στη διεύθυνση email που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία. Η συνέχιση της χρήσης της υπηρεσίας σημαίνει ότι αποδέχεστε την ανανεωμένη έκδοση.

Ορθή χρήση
Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις  καθώς και με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, ψηφιακών υπογραφών καθώς και με τη νομοθεσία που αφορά  στη μεταφορά τεχνικών δεδομένων από οποιαδήποτε χώρα με τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τις παρεχόμενες υπηρεσίες για παράνομους σκοπούς, δεν θα προβείτε σε ενέργειες που ενδέχεται να βλάψουν τη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν θα διανείμετε πληροφορίες που παραβιάζουν τους σχετικούς με τη προστασία προσωπικών δεδομένων νόμων, την πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου προσώπου ή για σκοπούς που η ADACOM εύλογα θεωρεί παράνομους, άσεμνους, δυσφημιστικούς, παρενοχλητικούς, απατηλούς, καταχρηστικούς, απειλητικούς, επιβλαβείς, χυδαίους ή για άλλο λόγο μη αποδεκτούς. Αναγνωρίζετε ότι είστε ο μόνος υπεύθυνος για το περιεχόμενο των συναλλαγών σας μέσω της ιστοσελίδας του signit.gr.
 Η χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται σε πλαίσια της Ορθής Πολιτικής Χρήσης της ADACOM. Τεκμαίρεται  ότι παραβιάζετε  την πολιτική αυτή εάν εντός τριάντα (30) ημερών η χρήση σας ξεπεράσει κατά τρεις (3) φορές το μέσο όρο των υπολοίπων πελατών της ADACOM κατά τις τελευταίες τριάντα (30) ημέρες.

Ηλικία
Δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα προκειμένου να κάνετε χρήση των παρεχόμενων  υπηρεσιών.

Σχετικά με την εγγραφή
Η υπηρεσία απαιτεί την εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού ο οποίος προστατεύεται με τη χρήση κωδικού (password). Δηλώνετε ότι τα στοιχεία που προσκομίζετε στην ADACOM κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία είναι αληθή και σωστά συμπληρωμένα, και ότι είστε ο νόμιμος κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνετε. Συμφωνείτε να προστατεύετε το  password που δηλώνετε και ότι είστε  αποκλειστικά υπεύθυνος για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση του λογαριασμού σας. Εάν ο λογαριασμός σας παραμείνει ανενεργός για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών η ADACOM διατηρεί το δικαίωμα να τον καταργήσει.

Υποχρεώσεις Πληρωμών
Στην περίπτωση που επιλέξετε να αγοράσετε μία από τις παρεχόμενες υπηρεσίες που η ADACOM διαθέτει μέσω του signit.gr, συμφωνείτε να καταβάλετε για τη χρήση της το ποσό που αναγράφεται στην επιλεχθείσα υπηρεσία. Η πληρωμή της χρήσης της υπηρεσίας διενεργείται  ετησίως στην αρχή του έτους και  πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής κατάθεσης στους λογαριασμούς της ADACOM που αναγράφονται στο σχετικό ‘Έντυπο Παραγγελίας. Στις περιπτώσεις που διατίθεται «χωρίς χρέωση υπηρεσία» η μέγιστη διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβαίνει  τις τριάντα (30) ημέρες.

Αναστολή ή Κατάργηση Λογαριασμού
Εάν αποφασίσετε για  οποιοδήποτε λόγο να καταργήσετε τον λογαριασμό σας θα πρέπει να έχετε προηγουμένως εκτυπώσει ή αντιγράψει τα έγγραφά σας καθώς διαφορετικά μετά την κατάργηση του λογαριασμού σας δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση σε αυτά.

Η ADACOM διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τη λειτουργία ή να καταργήσει οποιαδήποτε λογαριασμό στην περίπτωση που α) ο κάτοχός του έχει παραβεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης ή β) η ADACOM είναι υποχρεωμένη να το πράξει σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση ή διοικητική διαταγή ή γ) είναι αναγκαίο για τη προστασία των συμφερόντων της.

Σε περίπτωση κατάργησης λογαριασμού η ADACOM δύναται να απενεργοποιήσει ή διαγράψει τον λογαριασμό σας και οποιαδήποτε σχετικά με αυτόν δεδομένα, πληροφορίες και αρχεία και να μην επιτρέπει οποιαδήποτε πρόσβαση σε αυτά. Οι ενέργειες της ADACOMμπορεί να συνεπάγονται  την μη πρόσβαση στα δεδομένα σας ή/και τη διακοπή χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωση.

Συμφωνείτε ότι η ADACOM δεν υποχρεούται αλλά δικαιούται να παρακολουθεί τη χρήση από εσάς των παρεχόμενων υπηρεσιών προκειμένου να διασφαλίσει τη τήρηση των παρόντων όρων  ή για να συμμορφώνεται σε οποιοδήποτε νόμο, διαταγή ή απόφαση Δικαστηρίου ή διοικητικής Αρχής οποιασδήποτε χώρας.

Επικοινωνία
Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι όλες οι συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών θα χρονοσημαίνονται. Επίσης αποδέχεστε ότι κάθε  ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ της ADACOM και του λογαριασμού σας ανεξαρτήτως μέσου (email, ανακοίνωση στο λογαριασμό σας κλπ) θεωρείται  έγγραφη και αποδεκτή από εσάς εφόσον δεν υποβάλλετε εγγράφως τις αντιρρήσεις σας εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της. Η ADACOM αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης στην δυσλειτουργίας της επικοινωνίας που τυχόν οφείλεται σε δυσλειτουργία τρίτων συστημάτων, την ευθύνη της  διαχείρισης των οποίων δεν έχει η ADACOM.

Δικαιώματα και αποποιήσεις της ADACOM

Σχέση με το έγγραφα
Εκτός και εάν σε συγκεκριμένη περίπτωση η ADACOM καθορίζεται ως άμεσος  συμβαλλόμενος, η ευθύνη της ADACOM σε σχέση με όλα τα έγγραφα και τις συναλλαγές που διενεργούνται με τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι εκείνη του εμπιστευμένου ανεξάρτητου τρίτου συμβαλλομένου. Κατά συνέπεια η ADACOM αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σε σχέση με τα έγγραφα και τις συναλλαγές αυτές. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τον καθορισμό των άμεσα συμβαλλομένων σε οποιαδήποτε συναλλαγή ολοκληρώνετε με τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την  εκτίμηση όλων των σχετικών κινδύνων.

Συντήρηση-Τροποποιήσεις
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ενδέχεται  να μην είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια  τακτικής συντήρησης και αναβαθμίσεων. Η ADACOM προγραμματίζει συντηρήσεις και αναβαθμίσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα και συνήθως ένα Σάββατο το μήνα μεταξύ 10:00-14:00 ώρα Ελλάδος. Η ADACOM θα λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο προκειμένου οι υπηρεσίες  να είναι διαθέσιμες όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Η ADACOM αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης από την διακοπή της υπηρεσίας ή προβλήματα στην σωστή λειτουργία της στην περίπτωση που αυτά οφείλονται σε τρίτα συστήματα και υποδομές. Η ADACOM δύναται να προβαίνει σε τροποποιήσεις των χαρακτηριστικών οποιωνδήποτε παρεχόμενων υπηρεσιών (όπως και να προσθέτει ή αφαιρεί χαρακτηριστικά) προς συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο ή προς βελτίωση ή εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ή του λογισμικού που χρησιμοποιείται για την παροχή του. Η ADACOM δύναται επίσης να τροποποιήσει τον ισχύοντα τιμοκατάλογο χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Περιορισμός Ευθύνης
ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ Η ADACOM ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΗ ΕΙΤΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΛΗΣ ΦΗΜΗΣ, ΚΕΡΔΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ή ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΛΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΣΤΕΡΗΣΗ  ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ), ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ: i) ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΑ Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΧΩΡΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΥ Η ADACOM ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΡΟΣ ii) ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΥΧΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ, iii)  ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΑΣ  Ή ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ, ΚΑΙ iv) ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΙΑ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ADACOM ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ Ή ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ, ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΑ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΔΙΠΛΑΣΙΟ (2x) ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ (ΕΑΝ ΕΧΟΥΝ) ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ.

Δήλωση Εγγυήσεων
ΕΙΣΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΗΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΌΤΙ:

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ. ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΕ  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ADACOM, ΟΛΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  SIGNIT.GR,  «ΩΠΩΣ ΕΙΝΑΙ»  ΚΑΙ “ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ” ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ. Η ADACOM, ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ADACOM ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ. Η ADACOM ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΚΑΙ  ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΟΤΙ i) Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ. (ii) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓOYN ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ, ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ,  ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΖΗΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (iii) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΑΘΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤHΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ  ADACOM ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ  ΚΑΙ (iv) ΟΤΙ ΕΓΓΡΑΦΑ Η ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ.

ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΉΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ADACOM ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΑΠΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΛΗΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΕΑΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΣΑΣ, ΜΕΡΙΚΕΣ Ή ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ, ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η ADACOM κατέχει κάθε δικαίωμα και ιδιοκτησιακό τίτλο και συμφέρον στην ιστοσελίδα Signit.gr και στις παρεχόμενες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η ιστοσελίδα Signit.gr και οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιέχουν  ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες και εμπορικά μυστικά τα οποία περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά  σε κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικόνες, λογισμικό, και εικονίδια, που προστατεύονται από την Ελληνικά και διεθνή νομοθεσία περί προστασίας  της πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ADACOM διατηρεί όλα τα δικαιώματα και  ιδιοκτησιακούς τίτλους στις ονομασίες  “ADACOM” & ‘’SIGNINGPORTAL. Επίσης η συνεργάτης εταιρεία της ADACOM, ASCERTIA, διατηρεί όλα τα  δικαιώματα και  ιδιοκτησιακούς τίτλους στις ονομασίες ‘’ASCERTIA’’, “SigningHub”, “ADSS Server” “Go > Sign Applet” και σε οποιαδήποτε ονομασία , φράση ή λογότυπο που ενσωματώνει τα ανωτέρω  (από κοινού  αποκαλούμενα, τα ‘’ADACOM’’ &  “Ascertia σήματα”). Συμφωνείτε να μην προβάλετε ή χρησιμοποιείτε τα ADACOM ή ASCERTIA σήματα με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια των δικαιούχων τους.

Υπηρεσίες Signit
•    Πολιτική Ορθής Χρήσης: Δωρεάν Λογαριασμοί
Κάθε πελάτης, συμπεριλαμβανομένων νομικών προσώπων, δύναται να κατέχει  ένα (1) Signiit δωρεάν λογαριασμό. Εάν  επιθυμείτε περισσότερους από ένα (1) λογαριασμούς, τότε συμφωνείτε ότι θα πρέπει να, αναβαθμίσετε την υπηρεσία σε  υπηρεσία επί πληρωμή.

•    Πολιτική Ορθής Χρήσης: Επί Πληρωμής Λογαριασμοί
Ο επί πληρωμή Λογαριασμός παραβαίνει την πολιτική της «Ορθής χρήσης» της ADACOM εάν η χρήση σε οποιονδήποτε μήνα υπερβαίνει περισσότερο από τρεις (3) φορές το μέσο επίπεδο της χρήσης της ίδιας κατηγορίας πελατών σε διάστημα τριάντα (30) ημερών. Χρήση ορίζεται το σύνολο των συναλλαγών σχετικά με τα όρια του υπηρεσιών και αποθήκευσης που ορίζονται στο πακέτο που επέλεξε ο χρήστης. Οποιαδήποτε παραβίαση των πολιτικών αυτών Ορθής Χρήσης μπορεί να περιορίσει τη λειτουργικότητα του λογαριασμού σας και στην περίπτωση κατάχρησης ακόμα και να τερματίσει τη λειτουργία του. Οποιαδήποτε απόφαση της ADACOM για τη μη επιβολή αυτής της πολιτικής δεν αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμα της ADACOM για την επιβολή της σε σχέση με παλαιότερες ή τρέχουσες παραβιάσεις οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον.

•    Υπηρεσία ψηφιακών υπογραφών – Πολιτικές
Η χρήση της υπηρεσίας σημαίνει ότι συμφωνείτε να διεξάγετε συναλλαγές με ηλεκτρονικά έγγραφα και ψηφιακές υπογραφές αντί για έγγραφα σε χαρτί και φυσικές υπογραφές. Εάν αποφασίσετε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών συναλλαγών, τότε θα πρέπει άμεσα να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία και να την επικοινωνήστε με το άλλο συναλλασσόμενο μέρος και να εξερευνήσετε διαφορετικούς τρόπους. Μπορείτε να διαβάζετε και να υπογράφετε ψηφιακά ένα έγγραφο κατά περίπτωση. Η απόφασή σας να διαβάσετε ή να υπογράψετε ψηφιακά ένα έγγραφο δεν επηρεάζει τις έννομες συνέπειες για οποιεσδήποτε συναλλαγές που ήδη ολοκληρώθηκαν χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές έγγραφα και ψηφιακές υπογραφές. Με το παρόν συμφωνείτε να διαβάζετε κάθε έγγραφο πριν να το υπογράψετε ψηφιακά. Επίσης συμφωνείτε να επικοινωνείτε όλα τα θέματα σχετικά με το περιεχόμενο ενός εγγράφου απευθείας με το συναλλασσόμενο μέρος. Τέλος, συμφωνείτε να ενημερώνετε τα συναλλασσόμενα μέρη και την ADACOM για κάθε μεταβολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να αποφευχθούν προβλήματα στις  επικοινωνίες σας. Αναγνωρίζετε και κατανοείτε ότι οι ψηφιακές υπογραφές επέχουν θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη και αντιλαμβάνεστε  επίσης ότι τα τυπωμένα αντίγραφα των ηλεκτρονικών εγγράφων δεν θεωρούνται νομικά πρωτότυπα, αλλά απλά αντίγραφα των πρωτότυπων ηλεκτρονικών ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων.

•    Υπηρεσία ψηφιακών υπογραφών – Απαιτήσεις
Η χρήση της υπηρεσίας μέσω του υπολογιστή σας απαιτεί web-browser, που υποστηρίζει τα πρωτόκολλα HTTPS, HTML, Java Runtime Environment και Cookies. H χρήση των ψηφιακών υπογραφών επιτρέπεται μόνο στις χώρες όπου υπάρχει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, όπως η Ελλάδα.

Γενικοί Όροι
Οι παρόντες όροι  αποτελούν τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την ADACOM και διέπει τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών. και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συμφωνίες και ρυθμίσεις ανάμεσα σε εσάς και την ADACOM είτε γραπτές είτε προφορικές.

Αποζημίωση
Συμφωνείτε να απαλλάξετε και να αποζημιώσετε την ADACOM και τις θυγατρικές της καθώς και το υπαλληλικό προσωπικό από τυχόν αξιώσεις, απώλειες, ζημίες, νομικές απαιτήσεις, υποχρεώσεις, δικαστικές αποφάσεις, δικαστικά έξοδα και δικηγορικές αμοιβές, που δύναται να προκύψουν από ενέργειές σας που σχετίζονται με τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών και παραβιάζουν τις υποχρεώσεις σας δυνάμει των παρόντων όρων, ή παραβιάζουν τυχόν ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.

Δυνατότητα διαχωρισμού και παραίτηση
Σε περίπτωση που αρμόδιο Δικαστήριο κρίνει ως άκυρο ή ανεφάρμοστο οποιοδήποτε εκ των παρόντων όρων εσείς και η ADACOM συμφωνείτε ότι το Δικαστήριο θα πρέπει να ερμηνεύσει το συγκεκριμένο όρο σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις αρχικές προθέσεις των συμβαλλομένων και ότι οι λοιποί όροι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εγκυρότητα. Η παράλειψη της ADACOM να ασκήσει ή επιβάλει οποιοδήποτε από τους παρόντες όρους δεν θα συνιστά παραίτησή της από την εφαρμογή του όρου αυτού.

Δικαιοδοσία
Συμφωνείτε ότι όλα τα θέματα που αφορούν την πρόσβασή σας ή τη χρήση της ιστοσελίδας Signit.gr και των παρεχόμενων υπηρεσιών διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Συμφωνείτε και δια του παρόντος ότι αποκλειστικά αρμόδια  για την επίλυση οποιωνδήποτε σχετικών θεμάτων θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.